Ouderraad


Aan basisschool De Wierde is tevens de ouderraad (OR) verbonden. In de ouderraad hebben vertegenwoordigers van de ouders zitting. De financiële middelen worden verkregen uit de ouderbijdragen. De ouderraad werkt volgens het reglement ouderraden. Voor de duidelijkheid willen we vermelden dat we de leden van de ouderraad vragen hun taken te vervullen in overeen­stem­ming met grondslag en doelstelling van de Stichting PCO Noord – Twente. De OR verleent haar hulp bij vele activiteiten zoals: Sinterklaas, kerstviering, sportwedstrijden, paas­feest, pinksteren, informatie- en contactavonden, jubilea, spel­dag, kleine werkzaamheden. Ook kan de ouderraad gevraagd of ongevraagd de mzr. adviseren. De ouderraad is het aanspreekpunt voor de ouders. De OR vergadert elke eerste maandag of woensdag van de maand. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op school. Tijdens de informatie-avond worden het jaarverslag van de secreta­ris, het financieel jaaroverzicht en de begroting van de pen­ning­meester vastgesteld.

De OR doet, indien nodig, verslag van haar werkzaamheden via de donderdagkrant. Uw medeleven en inzet worden zeer op prijs gesteld. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt van de ouders/ verzorgers de ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar als we deze gelden niet krijgen kunnen we de extra activiteiten voor de leerlingen niet bekostigen.

De bijdrage kan contant of per bank/giro worden betaald.

Deze activiteiten zijn o.a.

· sinterklaasfeest

· kerstfeest

· paasfeest

· pinksterfeest

· thema-avond

· traktaties tijdens feestelijkheden

· afscheid groep 8

· fietspuzzeltocht

· laatste schooldag

De bijdrage is € 20,00 per kind. Voor kinderen, die na 1 januari van het desbetreffende jaar op school komen, betaalt u € 10,00.

Postgiro: 926529, t.n.v. ouderraad De Wierde. De school krijgt geen bijdragen uit sponsoring

Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Als u weet wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, kunt u er thuis over praten en er rekening mee houden. Lang niet alle ouders hebben de tijd om zich intensief met school bezig te houden. Toch zijn er verschillende manieren om betrokken te kunnen zijn bij school, bijv.

- handvaardigheid

- computergebruik

- ouderraad

- medezeggenschapsraad

Vraag gerust wat uw deelname zou kunnen zijn.

Email ouderraad: or@dewierde.nl